Зміст, організація, форми та методи виховної роботи в школі підпорядковуються реальному визнанню особистості учня як головної мети виховної діяльності та спрямовані передусім на формування громадянської зрілості – системи дійового ставлення особистості до Батьківщини, суспільства, держави, природи.

Виховний процес у навчальному закладі спрямований на формування громадянина України як активної, творчої особистості, з вихованням у нього національної свідомості, високої духовності, інтелігентності, розвинутого почуття прекрасного, забезпечення належної ролі сім′ї у вихованні дітей.

Основні завдання та напрями виховної роботи:

 • створення умов для всебічного гармонійного розвитку особистості;
 • виховання громадянина України, здатного вільно орієнтуватися в сучасному суспільно-політичному просторі;
 • прищеплення високої правової культури, поваги до законів держави, формування правової свідомості;
 • виховання демократичної культури, вміння відстоювати свою точку зору, поважати позицію інших;
 • формування активної життєвої та громадської позиції;
 • розвиток нахилів, інтересів, здібностей дитини, формування її загального культурного рівня, життєвих компетенцій;
 • розвиток навчально-пізнавальних потреб і здібностей учнів, допомога їм у науковій організації своєї навчальної діяльності;
 • прилучення школярів до скарбів української народної творчості, виховання поваги до національних традицій;
 • сприяння виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики, моральної самооцінки, формуванню їхніх моральних переконань;
 • формування вмінь та навичок використовувати досягнення мистецтва для пізнання природи, життя людей, себе як особистості;
 • забезпечення процесу самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості;
 • орієнтація учнів на аналіз своїх дій, планування своєї роботи, навчання прийомам самоконтролю;
 • формування готовності до трудової діяльності;
 • формування високої екологічної свідомості, прищеплення потреби у збереженні й примножуванні навколишньої краси природи;
 • формування потреби у здоровому способі життя;
 • озброєння батьків психолого-педагогічними знаннями, необхідними для виховання дітей.

Шляхи реалізації основних завдань виховної роботи:

 • створення системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави;
 • сприяння підвищенню ефективності виховної діяльності педагогів, їх фахової майстерності у сфері виховання;
 • орієнтація на сучасний психолого-педагогічний досвід у сфері виховання;
 • озброєння класних керівників технологіями, які максимально сприяли б формуванню соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення;
 • забезпечення цілісності і наступності виховного процесу;
 • створення виховного середовища і забезпечення системного підходу до організації навчально-виховного процесу, організацію оптимальної мережі гуртків, клубів за інтересами на базі школи;
 • перетворення виховного процесу школи на соціальний простір самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення школяра: організація зустрічей з представниками творчих спілок та організацій, правоохоронних органів, медичними працівниками, представниками засобів масової інформації;
 • створення умов для набуття школярами індивідуального досвіду, життєтворчості;
 • створення та підтримання шкільних традицій як важливого засобу ведення виховної роботи;
 • сприяння розвитку системи учнівського самоврядування;
 • дієвість психологічної служби;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії зі школою;
 • співпраця з церквою, громадськими організаціями, соціальними службами тощо.

Технології, що сприяють вирішенню основних виховних завдань:

 • діагностичний мінімум (вивчення рівнів адаптованості, навчальної мотивації, діагностика процесів пізнавальної сфери, вивчення інтелектуальних здібностей);
 • виховання у грі;
 • години спілкування;
 • нестандартні форми проведення виховних заходів («круглий стіл», брейн-ринг, усний журнал, зустрічі з цікавими людьми, лікарями, представниками правоохоронних органів, творчий калейдоскоп, захист проектів, свята, тематичні дискотеки);
 • спільні творчі справи та акції;
 • учнівське самоврядування;
 • видавнича діяльність (шкільна газета, випуск тематичних стіннівок, плакатів);
 • екскурсійна діяльність;
 • психологічний супровід (діагностика, анкетування, тренінги, практикуми, консультації, впровадження програм «Рівний-рівному», «Бачу», «Корисні звички», «Школа проти СНІДу»);
 • батьківський всеобуч (батьківські збори, години батьківського спілкування, сімейно-родинні свята).

Принципи організації виховної роботи:

 • принцип національної спрямованості
 • принцип науковості
 • принцип демократизації
 • принцип психологізації навчально-виховного процесу
 • принцип цілісності та наступності
 • принцип гармонізації сімейно-шкільного виховання

Важливе місце у виховному процесі належить класному керівникові, який покликаний сприяти створенню оптимальних умов для розвитку особистості школяра.